Enquiry creation date: 2018-12-20

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Bystrek

Phone:

e-mail: anna.bystrek@pitradwar.com

Enquiry No. Z98/244810

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do postępowania na zakup podzespołów komputerowych. Oferta powinna zostać złożona w załączonym pliku. W przypadku propozycji innego producenta niż wymieniony w specyfikacji proszę umieścić tę informację w kolumnie UWAGI.


Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.


Pozdrawiam

Anna Bystrek


PIT-RADWAR S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami), jak też unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, lub wyboru oferty innego oferenta, a także unieważnienia i powtórzenia bez podawania przyczyn poszczególnych czynności w zapytaniu ofertowym, w tym licytacji ustnej (telefonicznej)/e-mailowej/aukcji/negocjacji bezpośrednich – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla PIT-RADWAR S.A. Spełnianie przez Oferenta i ofertę wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, jak również osiągnięcie przez ofertę najwyższej punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym nie obliguje PIT-RADWAR S.A. do wyboru danej oferty (ani też do zaproszenia oferenta do któregokolwiek etapu negocjacji wymienionego powyżej), jak również nie stanowi przyjęcia oferty ani też nie jest równoznaczne z zawarciem zamówienia / umowy; do zawarcia zamówienia / umowy konieczne będzie podpisanie przez Strony odrębnego dokumentu zamówienia / umowy, sporządzonego w formie pisemnej. Oferentowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za przygotowanie oferty. PIT-RADWAR S.A. nie pokrywa kosztów przygotowania oferty.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Podzespoły wedłuug załaczonego pliku 1 pcs - podzespoly-20-12-2018.xlsx
Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Postępowanie na zakup: podzespoły komputerowe"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...