Enquiry creation date: 2019-01-15

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Markiewicz

Phone:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

Enquiry No. Z25/135699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

PIT-RADWAR ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie projektu oraz prac ogólnobudowlanych laboratorium/serwerowni  AGS znajdującej  się w budynku nr 2 w siedzibie PIT-RADWAR ul. Poligonowa 30 Warszawa.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte jest w Specyfikacjach Technicznych (Opisach Przedmiotu Zamówienia) stanowiących Załącznik nr 1 i 2  do Warunków Przetargu.


Oferta winna być złożona w jednej zaklejonejlub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

PIT-RADWAR S.A.

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Postępowanie przetargowe nana Projekt i wykonanie zadania AGS

„Nie otwierać”

Biuro Zakupów i Kooperacji NZ (Anna Markiewicz)


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01/02/2019 do godz. 14.00.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Część ekonomiczna

Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com, tel. 22 540 25 44

Część techniczna:

Katarzyna Daszkiewicz, tel. 22 540 27 01, Katarzyna.Daszkiewicz@pitradwar.com

W zakresie ogólnobudowlanym: Anna Pawlik, tel. 22 540 25 20, anna.pawlik@pitradwar.com

W zakresie Instalacji elektrycznych: Robert Kasak, tel. 22 540 22 69, robert.kasak@pitradwar.com

W zakresie Instalacji sanitarnych: Adam Wierciński, tel. 22 540 24 19, adam.wiercinski@pitradwar.com
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 – cena ryczałtowa netto 1 pcs - Read
2. 2. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych określonych Dokumentacja Projektową zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 – cena ryczałtowa netto 1 pcs - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na projekt oraz prace ogólnobudowlane wykonania Laboratorium / Serwerowni"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...