Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-23

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Markiewicz

tel:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z27/135699

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

PIT-RADWAR ogłasza przetarg nieograniczony na :

Demontaż starych, dostawę i montaż dwóch nowych dźwigów towarowo-osobowych w bud. 77 w siedzibie PIT-RADWAR w Warszawie. 

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu zawarte jest w Specyfikacji Technicznej (Opisie Przedmiotu Zamówienia) stanowiącej Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu.


Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

PIT-RADWAR S.A.

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Postępowanie przetargowe na Demontaż, dostawę i montaż dwóch dźwigów towarowych.

„Nie otwierać”

Biuro Zakupów i Kooperacji NZ - Anna Markiewicz)


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25/02/2019 do godz. 14.00.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Część ekonomiczna Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com tel 22 540 25 44

Część techniczna:

Rafał Dembiński,rafal.dembinski@pitradwar.com, tel.607578484

Andrzej Baryga,andrzej.baryga@pitradwar.com, tel.607578499Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa i montaz dwóch wind towarowo-osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 OPZ 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Termin dostawy - 20%
  3. Referencje - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez oferenta personelu z kwalifikacjami umożliwiającymi wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zamówienia – co najmniej 3 pracowników technicznych z uprawnieniami.


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg na dostawę dwóch wind towarowo-osobowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.