Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-23

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Markiewicz

tel:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z28/135699

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do składania ofert na Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania na parterze budynku nr 4 w siedzibie PIT-RADWAR  przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowo oferta Wykonawcy musi zawierć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP/odpis z rejestru,

b) oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która ma uprawniana budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego będącą członkiem właściwej izby samorządu budowlanego

c) referencje: wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem prac stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każde zamówienie,

 d) dokumenty potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której draft jest Załącznikiem nr 2.


Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe: Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com, tel. +22 540 25 44

Sprawy techniczne: Anna Pawlik, anna.pawlik@pitradwar.com, tel. +22 540 25 20Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania - zgodnie z załacznikiem nr 1 OPZ 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:

Termin wykonania usługi - proszę podać w dniach roboczych od podpisania umowy.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...