Enquiry creation date: 2019-01-23

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Markiewicz

Phone:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

Enquiry No. Z28/135699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do składania ofert na Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania na parterze budynku nr 4 w siedzibie PIT-RADWAR  przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowo oferta Wykonawcy musi zawierć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP/odpis z rejestru,

b) oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która ma uprawniana budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego będącą członkiem właściwej izby samorządu budowlanego

c) referencje: wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem prac stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każde zamówienie,

 d) dokumenty potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której draft jest Załącznikiem nr 2.


Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe: Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com, tel. +22 540 25 44

Sprawy techniczne: Anna Pawlik, anna.pawlik@pitradwar.com, tel. +22 540 25 20Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania - zgodnie z załacznikiem nr 1 OPZ 1 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:

Termin wykonania usługi - proszę podać w dniach roboczych od podpisania umowy.

Questions to the inquiry "Postępowanie na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej posadzki wraz z wykonaniem projektu montażu regałów wysokiego składowania"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...